กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายกษิดิศ เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2202699


นางนิภาพร บุตรทุมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 098-8902456


สิบเอกเพิ่มพูน บุญสินชัย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 083-8234044


นายวรพันธ์ เยาวภา
ผู้ช่วยช่างประปา
เบอร์โทร : 063-0460774


นายวีระศักดิ์ โฮมแพน
พนักงานทั่วไป
เบอร์โทร : 063-9379935


นายพงษ์พิรุณ วิบูลย์ชาติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 085-4503522


นายอภิศักดิ์ กมลมาตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 088-4922408