การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 64-66   15 มิ.ย. 64 27
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566   15 มิ.ย. 64 27
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.บัวคำ   15 มิ.ย. 64 33
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.บัวคำ   15 มิ.ย. 64 25
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   15 มิ.ย. 64 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   16 มี.ค. 64 45
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   16 มี.ค. 64 47
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566   16 มี.ค. 64 62
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   1 ต.ค. 62 7