E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 64
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 64
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวคำ 4 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 64
ซื้อจัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 64
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 64
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายข้างวัดธงชัยโพธาราม ไปทางบ้านนายพนม เพชรโรจน์ 28 ก.ย. 64
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านนายสุรชัย วรสุทธิ์ ไปทางวัดป่า หมู่ที่ 8 28 ก.ย. 64
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางเข้าบ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 6 ทางไปวัดหมู่ที่ 6 28 ก.ย. 64
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายทางหลวงหมายเลข 2116 ไปทางทางหลวงชนบท รอ.4026 28 ก.ย. 64
ขุดลอกหนองอุมลัว หมู่ที่ 10 บ้านหนองแสง ตำบลบัวคำ 28 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายถนนซำดู่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปทางหลวง ๒๑๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวคำ หมู่ที่ ๒ ถนนทางหลวงชนบท รอ.๔๐๒๖ ไปทางคูหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗๙- สามแยกถนนเส้นทางหลวง ๒๑๑๖ วัดชัยสันติธรรม บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับประชาชนจากกรณีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒๗ ไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖ บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖ ไปทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒๗ บ้านบัวคำ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อว้สดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการฝึกอบรมจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลและสิ่งปลูกสร้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ความรู้ด้านกฎหมายและประเมินภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อว้สดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำเดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
จ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ (อาคารตลาดเก่า) เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมและป้องกันโรคสำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและอยู่ในข่ายติดเชื้อซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ต้องถูกกักกันตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในเขตตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ (อาคารตลาดเก่า) เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมและป้องกันโรคสำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและอยู่ในข่ายติดเชื้อซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ต้องถูกกักกันตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในเขตตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงสถานที่ราชการ (อาคารตลาดเก่า) เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมและป้องกันโรคสำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและอยู่ในข่ายติดเชื้อซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ต้องถูกกักกันตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในเขตตำบลบัคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ (อาคารตลาดเก่า) เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมและป้องกันโรคสำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและอยู่ในข่ายติดเชื้อซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ต้องถูกกักกันตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในเขตตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
ซื้อเวชภัณฑ์กำจัดพาหะนำโรคลัมปี สกิน และเครื่องพ่นสารเคมีสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64